Register | Login

Jednak do dorocznej naradzie Google I/O pozosta�o ci�gle chwila ksi�yc�w, Google chwilowo zdradzi� najr�niejsz� mo�liwo�� zespo�u Android. Inicjalnie zostawi� on zdefiniowany Robot O. Wykluczone znamy dalej jego ugrzecznionej godno�ci, ani cho�by skeczu, kt�ry modyfikacja ostatnia b�dzie mie�. Wprawdzie, przekazany na �una dzionka pozostawi� asortyment dystynkcji wraz z wydaniem przedpremierowego

Who Voted for this Story


CommentsHazirjawab endeavors to empower its audience with hands-on- skills and expertise on preferred domains. Explore HazirJawab Packages.

Username:

Password:

Remember: